Logo
Logo
Anasayfa » Tanı ve Tedavi Birimleri » Eğitim Klinikleri » İç Hastalıkları » Uzmanlık Eğitimi
 
İç Hastalıkları
 
Uzmanlık Eğitimi
 

2012 YILINDA DAHİLİYE  KLİNİĞİNDE VERİLEN  EĞİTİMLER

 

1)   2 Ocak 2012      Preoperatif değerlendirme

2)   9 Ocak 2012      Preanalitik değerlendirme

3)   16 Ocak 2012    Akut koroner sendrom

4)   23 Ocak 2012    Artritli hastaya yaklaşım

5)   30 Ocak 2012    Viral hepatitlerde tanısal belirteçler

6)   6 Şubat 2012      Kronik miyeloproliferatif hastalıklar

7)   13 Şubat 2012    Trombositopenili hastaya yaklaşım

8)   30 Şubat 2012    Akut böbrek yetmezliği

9)   27 Şubat 2012    Dirençli hipertansiyon

10)    5 Mart 2012     Endokrinolojik hastalıklarda laboratuvar

11)    12 Mart 2012   Glomerülonefritler

12)    19 Mart 2012   Dabigatran güncellemesi

13)    26 Mart 2012   Preoperatif hematolojik değerlendirme

14)     2 Nisan 2012   Dirençli hipertansiyon

15)    3  Nisan 2012   HT  kontrolü için strateji arayışları

16)    3 Nisan 2012    Kardiyovasküler hastaliği olanlarda glikoz düşürmedeki hedefler

17)    4 Nisan 2012    Ön hipofiz

18)    5 Nisan 2012    MI geciren hastalarda radyasyon maruziyeti

19)    5 Nisan 2012    2011 ACC-AHA  atrial fibrilasyon

20)    9 Nisan 2012    Çoklu damar koroner arter hastalığında optimal tedavi yaklaşımları

21)    10 Nisan 2012  Şiddetli asemptomatik hipertansiyon

22)    10 Nisan 2012  Koroner arter cerrahisinden önce aspirinin stoplanması

23)    11 Nisan 2012  Ödeme yaklaşım

24)    12 Nisan 2012  Koroner arter hastalığı olanlarda asetominofen kan basıncını yükseltir

25)    12 Nisan 2012  Wolf parkinson white sendromu ve aksesuar yollar

26)    16 Nisan 2012  Sekonder hipertansiyon

27)    17 Nisan 2012 Diyabetli ve şüpheli koroner arter hastalığı olan hastanın değerlendirilmesi

28)    17  Nisan 2012  Tek taraflı kardiyojenik pulmoner ödemli hastaların prevalansı,  karakteristikleri ve sonucları

29)    18 Nisan  2012 HIV enfeksiyonu

30)    19 Nisan 2012  Submasif pulmoner emboliye yaklaşım

31)    19 Nisan 2012  Akut koroner sendromda antitrombotik tedavi ve diyabet

32)    23. Nisan 2012 Hipertansiyon tedavisi

33)    24. Nisan 2012 2011 ACCF/AHA/HRS atrial fibrilasyon hasta yönetimine güncel yaklaşım

34)    24. Nisan 2012 Akut perikarditte crp yükselme prevalansı ve normale gelme zamanı

35)    25 Nisan 2012  Karaciğer fonksiyon testlerine yaklaşım

36)    26 Nisan 2012  Ambulatuar EKG kayıtlarında t dalga alternansı kky'li hastalarda ani ölümleri tahmin edebilir

37)    26 Nisan 2012 Kalp dışı major cerrahiden sonra postoperatif af ve statin kullanımı

38)    30 Nisan 2012 Akut koroner sendrom sonrası optimal kan basıncı

39)    1 Mayıs 2012 Hipertansif kalp hastalığının progresyonu

40)    1 Mayıs 2012 Akut koroner sendromda ticagrelor ile klopidogrelin karşılaştırılması

41)    3 Mayıs 2012 Hipertansif kriz 2008

42)    3 Mayıs 2012 İlaç ile indüklenen aritmi

43)    7 Mayıs 2012 Postoperatif atriyal fibrilasyonda statinlerin rolünün genişletilmesi

44)    8 Mayıs 2012 Diyabetiklerde yoğun glukoz düşürülmesi ve katdiyovasküler hastalıkların önlenmesi

45)    8 Mayıs 2012  NSAİD ve akut böbrek yetmezlği riskleri

46)    9 Mayıs 2012  Irklara göre lupus nefritinin değişimi,tahmini GFR

47)    10 Mayıs 2012 Kronik böbrek yetmezliği ve kanser  

48)    10 Mayıs 2012 Metforminin potansiyel faydaları ve KBY tedavisindeki yeri  

49)    11 Mayıs 2012 Kronik böbrek yetmezliğinin farklı evrelerinde fonksiyonel böbrek rezervi

50)    14 Mayıs 2012 Hemodiyalizin nörolojik komplikasyonları

51)    15 Mayıs 2012 Elektif perkütan koroner girişimlerde;kontrast nefropatinin önlenmesinde statinlerin yeri

52)    15 Mayıs 2012 Hemodiyalizde antikoagülasyonun yeri   

53)    16 Mayıs 2012 Tuz ve hipertansiyon

54)    16 Mayıs 2012 Kronik böbrek yetmezliği ve subklinik periferik arter hastalığının birlikte değerlendirilmesinin muhtemel kardiyak riskle ilişkisi

55)    17 Mayıs 2012 Diyalizat potasyumu ve ölüm riski    

56)    17 Mayıs 2012 Steroid bağımlı nefrotik sendromda tedavi

57)    21 Mayıs 2012 Diyabet hastalarında egzersizin albüminüri üzerindeki etkisi  

58)    22 Mayıs 2012 Kronik böbrek yetmezliğinde statin tedavisi

59)    22 Mayıs 2012 Vejeteryanların beslenme durumunun,hemodiyalizin sürdürülmesine etkisi

60)    24 Mayıs 2012 Preeklemptik nefropati  

61)    24 Mayıs 2012 Allogreft böbrek transplantasyonunda subklinik rejeksiyonunun serum VEGF düzeyi ile öngörülmesi

62)    28 Mayıs 2012 Hafif-orta renal fonksiyon kaybı olan hipertansif hastalarda sol ventrikül hipertrofisi

63)    28 Mayıs 2012 Nedeni bilinmeyen ateş ve proteinürinin renal biyopsi ile açıklanması

64)    29 Mayıs 2012 Erişkinlerde periton diyalizi ve hemodiyaliz karşılaştırılması

65)    29 Mayıs 2012 Transplant öncesi inflmasyon,greft fonksiyonun gecikmesinde risk faktörüdür

66)    31 Mayıs 2012 Antiglisemik farmakolojik tedavinin başlangıcı ve güncel durumu

67)    31 Mayıs 2012  Sıvı alımı ve beslenmenin kronik böbrek hastalığı riskine etkisi

68)    4 Haziran 2012 Leptospiroz ilişkili akut böbrek hastalığında RIFLE sınıflamasının mortalite öngörüsü

69)    5 Haziran 2012  Son dönem böbrek yetmezliğinde palyatif bakım

70)    5 Haziran 2012  Kronik böbrek hastalığı ile ilşkili genetik açıklamalar  

71)    7 Haziran 2012  Böbrek hastalığında serum ve idrar biyomarkırları  

72)    7 Haziran 2012  Böbrek transplant hastalarında düşük derece albüminürinin gerilemesinde AT-reseptör blokerlerinin etkisi

73)    11 Haziran 2012  Renal korumada ACE inhibitörlerinin ve ARB lerin optimal dozu

74)    11 Haziran 2012  Böbrek hastalıklarında  kompleman sistem ve düzenleyici proteinleri

75)    12 Haziran 2012  Böbrek hastalıklarında  uyku apnesinin yönetimi

76)    12 Haziran 2012  Kronik böbrek yetmezliğinde albüminüri ve proteinürinin karşılaştırılması

77)    13 Haziran 2012  Kalp kapak kalsifikasyonu hemodiyaliz hastalarında vasküler hastalık belirtecidir

78)    13 Haziran 2012   Mantar intoksikasyonu sonrası son dönem böbrek yetmezliği ve karaciğer transplantasyonu uygunsuzluğu

79)    14 Haziran 2012   Neden evde hemodializ üzerine sistematik piyasa analizi

80)    14  Haziran 2012  Sistematik bir nefroloji derlemesi nasıl okunmalı?

81)    4 Eylül 2012   İnflamatuar barsak hastalıklarının klinik yönü ve yenilenen tedavi yaklaşımları

82)    5 Eylül 2012 Hepatik ensefalopati

83)    5 Eylül 2012 İnflamatuvar barsak hastalarında kolorektal kanser

84)    6 Eylül 2012 Primer sklerozan kolanjite yaklaşım

85)    6 Eylül 2012 Akut karaciğer yetmezliğinde hücre ölüm mekanizması

86)    11 Eylül 2012 HbsAg(+) kronik hepatit B hastalarında Peg-interferon tedavisine yanıtın serum HbsAg düzeyiyle değerlendirilmesi

87)    12 Eylül 2012 Akut pankreatit

88)    12 Eylül 2012 Akut karaciğer yetmezliği

89)    13 Eylül 2012 Wilson hastalığı

90)    17 Eylül 2012 Hipertansiyon yeni klavuzlar eşliğinde tedavi yaklaşımı, antihipertansif ilaçlar    

91)    18 Eylül 2012 Çölyak hastalığı

92)    19 Eylül 2012 Karaciğer sirozu

93)    19 Eylül 2012 Genotip 1 kronik hepatit tedavisi üzerine güncel bilgiler

94)    20 Eylül 2012 İnflamatuar bağırsak hastalıklarının nedeni ve immünbiyolojisi

95)    20 Eylül 2012 Peptik ülser hastalığı

96)    24 Eylül 2012 Diabetik aciller ve tedavi yaklaşımı   

97)    25 Eylül 2012 Hepatit B veya C’de karaciğerin değerlendirilmesinde non-invazif metodlar

98)    26 Eylül 2012 Varis dışı üst GİS kanamanın ve portal hipertansiyonun tedavisi

99)    26 Eylül 2012 Kronik D hepatitinin tedavisi ve hepatit D hastalarında hepatoselüler karsinom

100)   27 Eylül 2012  H.Pyloriye yaklaşım

101)   27 Eylül 2012  Primer biliyer siroz

102)   1 Ekim 2012    Gastrointestinal kanama genel yaklaşım 

103)   8 Ekim 2012    Hiperlipidemiler ve tedavi prensipleri 

104)   15 Ekim 2012  Akciğer ödemi 

105)   22 Ekim 2012  Hiperkalsemi tedavisi  

106)   5 Kasım 2012  Gebelik ve tiroid hastalıkları      

107)   12 Kasım 2012 Vaskülitlerde genel tanı ve tedavi yaklaşımı  

108)   19 Kasım 2012  Hemodializ komplikasyonları ve tedavisi  

109)   26 Kasım 2012  Güncel kalp yetmezliği tedavisi 

110)   3 Aralık 2012  Nonalkolik steatohepatit 

111)   6 Aralık 2012   SPSS kullanımı ve tez yazım kuralları

112)   10 Aralık 2012 Tümör markırları 

113)   11 Aralık 2012  Alkolik hepatitin tanı ve tedavisi

114)   12 Aralık 2012 Hastam neden anemik?

115)   16 Aralık 2012  İstatistik ve SPSS 

116)   17 Aralık 2012 Hepatit B enfeksiyonu 

117)   18 Aralık 2012  Etkili Sunum Teknikleri-1

118)   19 Aralık 2012  Etkili Sunum Teknikleri-2

119)   24 Aralık 2012 Nükleer tıpta tiroid hastalıklarında kullanılan tanısal yöntemler ve tedavi metodları   

120)   25 Aralık 2012 Kalp hastalarında elektrolit bozuklukları

121)   25 Aralık 2012 Pregestasyonel diyabeti olan gebelere yaklaşım

122)   26 Aralık 2012 Akut gidişli pnömoni-ARDS ayrımı

123)   31 Aralık 2012 Hemostaz ve tromboz

 

sayfa başı